Algemene voorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze diensten die verleend worden via Royals Amersfoort.
Wanneer in deze algemene voorwaarden gesproken wordt over “koper” moet hieronder worden verstaan elke natuurlijke of rechtspersoon die bij ons een bestelling gedaan heeft.
Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde, kan uitsluitend en alleen worden afgeweken indien dit schriftelijk is overeengekomen.
Door te bestellen bij Royals Amersfoort gaat u akkoord met onze algemene voorwaarden.

Artikel 2. Totstandkoming overeenkomst

De koper is aan zijn bestelling, in welke vorm dan ook aan ons gegeven, gebonden. Wanneer een koper zijn bestelling wenst te annuleren dient de koper dit telefonisch of per email, en tenminste 24 uur voor het gewenste bezorgtijdstip door te geven. De koper dient te bellen naar 033-8886016 of info@royals-amersfoort.nl tijdens de openingstijden van Royals Amersfoort. Na het verstrijken van desbetreffende periode is de koper verplicht de bestelling te betalen.
Royals Amersfoort behoudt zich het recht voor om bestellingen zonder opgave van redenen te weigeren.

Artikel 3. Prijzen

Alle op de website genoemde prijzen zijn inclusief btw.
Wij behouden ons het recht voor om, indien na de datum waarop de overeenkomst tot stand is gekomen maar voor de dag van levering, verhogingen aan de koper in rekening te brengen.

Artikel 4. Bezorgtermijnen

De door u aangegeven bezorgtijd is een richtlijn waarin wij een marge van 30 minuten aanhouden.

Artikel 5. Bezorggebied

Het gebied waarin wordt bezorgd, beperkt zich tot regio Amersfoort.

Artikel 6. Aansprakelijkheid

Royals Amersfoort werkt volgens de HACCP-normen. Desondanks is Royals Amersfoort nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook geleden door de opdrachtgever, deelnemers aan de bijeenkomst, cursus of vergadering en/of derden, tenzij kan worden aangetoond dat de schade het gevolg is van grove schuld of opzet van Royals Amersfoort of van één van haar medewerkers.

Artikel 7. Persoonsgegevens

De koper staat in voor de juistheid en de volledigheid van en is verantwoordelijk voor de gegevens die hij ons heeft verstrekt.
Klachten van de koper, die betrekking hebben op gekochte producten, moeten door de koper uiterlijk op de dag van bezorging per e-mail worden gemeld aan info@royals-amersfoort.nl.
Ieder vorderingsrecht van de koper jegens ons, betrekking hebbend op gebreken in de door ons geleverde producten, vervalt indien:
A. de gebreken niet binnen de hiervoor gestelde termijnen onder onze aandacht zijn gebracht.
B. De koper ons geen/onvoldoende bewijsmateriaal verleent ter zake een onderzoek naar de gegrondheid van de klachten.
Wij zullen uw persoonlijke gegevens strikt vertrouwelijk behandelen.

Artikel 8. Betaling

Betaling op factuur dient te geschieden in Euro, zonder enige aftrek of korting, binnen 10 werkdagen na dagtekening, door bijschrijving op het bankrekeningnummer welke is vermeld op de factuur ten name van Royals Amersfoort te Amersfoort.
Bij overschrijding van de betalingstermijn verkeert de koper van rechtswege in uitdrukkelijk verzuim en wordt hij zonder nadere aankondiging of ingebrekestelling aan ons een rente verschuldigd gelijk aan 1% per maand, over het uitstaande factuurbedrag.
In geval van niet of niet-tijdige betaling is de koper aan ons verschuldigd alle door ons ter invordering te maken kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke. De buitengerechtelijke incassokosten bij het door ons uit handen geven van de vordering belopen 15% van het ter incasso gegeven bedrag, zonder maximum en met een minimum van € 50,–. Uit het enkele feit, dat wij ons verzekeren van de hulp van een derde om ter incasso te geraken, blijkt de grootte en gehoudenheid van de koper tot betaling van de buitengerechtelijke incassokosten.

Artikel 9. Overmacht

Onder overmacht dient te worden verstaan, elke omstandigheid buiten onze macht die van dien aard is dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet van ons kan worden verlangd.
Onder overmacht wordt ook verstaan vijandelijkheden van welke aard dan ook, blokkade, weersomstandigheden, boycot, storingen in ons bedrijf die ervoor zorgen dat wij niet behoorlijk of tijdig onze verplichtingen na kunnen komen.

Artikel 10. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

Op alle door ons aangegane overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
Alle geschillen van welke aard dan ook, verband houdende met/voortvloeiende uit door ons aangegane overeenkomsten en door ons verrichte leveringen, worden berecht door de bevoegde rechter in Nederland.

Royals | Vrije-Gasten

Ruimtevaart 40, 3824 MX Amersfoort
033 - 888 6016
info@royals-amersfoort.nl
KvK: 84075554

Van maandag t/m vrijdag:
08:00 – 14:00

Op zaterdag en zondag:
gesloten

© Royals | Vrije-Gasten Amersfoort 2024   |   Privacy policy    Algemene voorwaarden